RazorSQL 8.0.5

RazorSQL 8.0.5

Richardson Software – 68,6MB – Shareware – Windows
Query, update, navigate and manage databases from one database client. RazorSQL ships with a relational database engine that requires no configuration. Connect to other databases via either ODBC or JDBC. Drivers are included for DB2, HSQLDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, and Sybase. Run SQL scripts; visually edit, create, alter, and view tables; import and export data; build queries with the query builder; and browse database structures with the navigator. It also includes a tool to call stored procedures, a tool to compare table data and/or query results, query logging, and SQL templates for creating structures on several databases. The SQL programming editor includes support for SQL, PL/SQL, TransactSQL, SQL PL, and Java and includes auto column completion, auto function/method lookup, syntax highlighting, key-ahead, multi-tabular display of queries, find/replace, find/replace in files, and bracket matching. RazorSQL supports all major databases.

Tổng quan

RazorSQL là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Richardson Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của RazorSQL là 8.0.5, phát hành vào ngày 17/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

RazorSQL đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 68,6MB.

RazorSQL Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho RazorSQL!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có RazorSQL cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại